ประชุมคณะกรรมการ “ร่าง” ข้อบังคับมูลนิธิพัฒนาเกษตร มช.

4 ตุลาคม 2564

คณะเกษตรศาสตร์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ “ร่าง” ข้อบังคับมูลนิธิพัฒนาเกษตร มช. โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะกรรมการมูลนิธิฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564
แกลลอรี่