เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CMU e-Document Show and Share

13 กันยายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


              รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์สุขะหุต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและร่วมการเสวนา CMU e-Document Show and Share โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU e-Document) ซึ่งมีนโยบายให้ทุกส่วนงาน ได้นำระบบ CMU e-Document มาใช้ในหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารงานเอกสารของมหาวิทยาลัย เช่น การรับหนังสือ การส่งหนังสือ ประเภทหนังสือ แจ้งเวียน และหนังสือสั่งการในเรื่องทั่วไปเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ มีฐานข้อมูลสะดวกในการสืบค้น และเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ตลอดจนการพัฒนาระบบงานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม 201 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565
 
แกลลอรี่