อาจารย์ มช. รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ดีเด่น

5 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ดีเด่น แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย อัศวพรหมพร ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากการศึกษาวิจัย “การเปรียบเทียบผลการฉายรังสีคาร์บอนที่มีพลังงานสูงแบบครั้งเดียวและแบบหลายๆ ครั้ง แต่เท่ากันในเซลล์มะเร็ง ที่ส่งผลกระทบต่อเซลล์ปกติที่อยู่ข้างเคียงและรุ่นลูกรุ่นหลานของเซลล์ปกติที่อยู่ข้างเคียง” และรับโล่จากรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานประชุม International Nuclear Science and Technology Conference 2019 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 
แกลลอรี่