มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือ มหาวิทยาลัยชิงต่าว สานต่อเจตนารมณ์ความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง ร่วมพัฒนากิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยร่วม

28 ธันวาคม 2564

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือ มหาวิทยาลัยชิงต่าว สานต่อเจตนารมณ์ความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง ร่วมพัฒนากิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยร่วม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยชิงต่าวร่วมลงนามใน “Memorandum of Understanding between Chiang Mai University and Qingdao University” ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องระหว่างเมืองชิงต่าวกับจังหวัดเชียงใหม่ และผลักดันความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานของไทยและจีน และพัฒนากิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา ข้อมูลทางวิชาการ การทำวิจัยและกิจกรรมความร่วมมืออื่น ๆ รวมถึง Cross-border e-Commerce and Startups ภายใต้การสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน อาทิ เมืองชิงต่าว จังหวัดเชียงใหม่ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ และหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น

การลงนามจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Professor Dr. Xia Dongwei อธิการบดีมหาวิทยาลัยชิงต่าว ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ ฯ โดยมี คุณประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ Dr. Xue Qingguo, รองนายกเทศมนตรีเมืองชิงต่าว Mr. Wu Zhiwu, กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ คุณนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว พร้อมด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล อาจารย์ ดร.เพียงออ เลาหะวิไลย หัวหน้าโครงการ ฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน

มหาวิทยาลัยชิงต่าวเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ขนาดใหญ่ เปิดสอนในหลักสูตรอุดมศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ตั้งอยู่ ณ เมืองชิงต่าว ซึ่งเป็นเมืองท่านานาชาติที่สำคัญ และเป็น 1 ใน 15 เมืองระดับรองของมณฑลซานตงที่ได้รับอำนาจในการบริหารเศรษฐกิจของตนเอง เป็นศูนย์กลางการเงิน การธนาคาร และอุตสาหกรรมต่าง ๆ และเป็น 1 ใน 3 เมืองที่ถูกกำหนด เป็นเขตทดลองการค้าเสรีของมณฑลซานตง ประกอบกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหลายศาสตร์ และนักศึกษาจีนเข้ามาศึกษาเป็นจำนวนมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา และคาดว่าจำนวนนักศึกษาจะเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สนับสนุนการเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตและมหาบัณฑิตในด้านนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งล้วนเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 21 ที่เป็น Cross-Border e-Commerce และธุรกิจ Startups สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของทั้งสองประเทศในการสร้างพลเมืองของโลกที่มีศักยภาพต่อไป
แกลลอรี่