กิจกรรมอบรมการใช้งานระบบ CMU OBE Platform สัญจร เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบตัดเกรด ประเมิน OBE แนวนโยบายและการใช้งานระบบเบื้องต้น และ Course Performance

13 กุมภาพันธ์ 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ตัวแทนคณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาชั้นปีที่ 1 ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ ร่วมงานอบรมการใช้งานระบบ CMU OBE Platform สัญจร จัดโดยศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TLIC) โดยมี ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และสร้างเข้าใจเกี่ยวกับระบบตัดเกรด ประเมิน OBE แนวนโยบายและการใช้งานระบบเบื้องต้น และ Course Performance ณ ห้อง E408 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new.php?id=75 

แกลลอรี่