CAMT จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย โดยมุ่งความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมดิจิทัลสร้างสรรค์

21 พฤษภาคม 2567

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

      วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดโครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย CAMT Retreat 2024 โดยแถลงนโยบายและทิศทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ ประจำปี 2567-2570 ให้แก่คณาจารย์และบุคลากร โดยมุ่งวิสัยทัศน์ที่มุ่งพัฒนา คือ วิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมดิจิทัลสร้างสรรค์ (Excellent College in Creative Digital Innovation) ซึ่งนโยบายที่ร่วมพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ แบ่งเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ SO1: Excellent Learning Ecosystem (Learning playground) สภาพแวดล้อมสร้างขึ้นเพื่อให้โอกาสในการเรียนรู้ พัฒนาฝึกฝนทักษะความสามารถ และความเชี่ยวชาญ SO2: Creative Digital Research & Innovation (Research and Industry & Community Services) สร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม แบบบูรณาการศาสตร์สนับสนุน Creative Economy และสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่อยอดงานวิจัยไปสู่กิจกรรมบริการสังคม SO3: Smart Organization (Smart: Workforce, Working, Workplace) การพัฒนาบุคลากรให้รองรับกับการดำเนินงานที่เป็น Creative Digital Ecosystem และพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานเพื่อยุทธศาสตร์
      โดยภายในโครงการได้จัดกิจกรรม Workshop ให้บุคลากรและคณาจารย์ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ ที่อยากจะเห็นในอนาคต เพื่อเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร รวมถึงกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานที่ชัดเจน สามารถดำเนินงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์เดียวกัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภคม 2567 ณ โรงแรมโรงแรมวินทรีซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่

แกลลอรี่