การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ARCH CMU Retreat & Refresh

7 มิถุนายน 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ARCH CMU Retreat & Refresh โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ทิศทางแผนการดำเนินงานของคณะฯ ให้แก่บุคลากร และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีแก่บุคลากร พร้อมการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นสายงานต่าง ๆ และรางวัล Virtual Sports เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2565 ณ Buffalo Island Resort อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ภายในการประชุมฯ ยังได้จัดกิจกรรม workshop และการบรรยายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ได้แก่
1. Empathy Workshop โดย ดร.สหรัฐ เจตมโนรมย์ นักจิตวิทยา ที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา
2. Team Building โดย ผศ.ดร.สามมิติ สุขบรรจง อาจารย์ประจำสอนวิชาการแสดง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. Inspiration Talk: Transform/Digital/Metaverse โดย คุณอภิรัตน์ หวานชะเอม Chief Digital Officer แห่ง SCG, CBM

แกลลอรี่