ENG CMU Welcomes Professor Dr.Jocelyn Bonjour From INSA de Lyon

1 มีนาคม 2567

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.รามณรงค์ วณีสอน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ให้การต้อนรับ Professor Dr.Jocelyn Bonjour จากมหาวิทยาลัย INSA de Lyon ประเทศฝรั่งเศส ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สืบเนื่องจากห้องปฏิบัติการวิจัยท่อความร้อนและระบบความร้อน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เชิญ Professor Dr.Jocelyn Bonjour เดินทางมาเพื่อหารือเกี่ยวกับงานวิจัยและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา รวมถึงติดตามผลการทำวิจัยของ นายวันชัย พิลึก นักศึกษาปริญญาเอกที่เดินทางไปร่วมทำวิจัย ณ มหาวิทยาลัย INSA de Lyon เมื่อเดือนพฤษภาคม – ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมาด้วย
แกลลอรี่