บุคลากรสายปฏิบัติการ CAMT อบรมการผลิตคู่มือการปฏิบัติงานหลัก

22 มีนาคม 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

อาจารย์ ดร. ปฏิสนธิ์ ปาลี รองคณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดการอบรมเรื่อง "การผลิตคู่มือการปฏิบัติงานหลัก" จัดโดยหน่วยบริหารงานบุคคล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการบ่มเพาะนักวิจัยเพื่อขอตำแหน่งชำนาญการประจำปี 2566ให้แก่บุคลากรสายปฏิบัติการของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ แ่ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสายปฏิบัติการได้รับการกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นโดยได้มีการจัดเตรียมความพร้อมด้านความรู้ความเข้าใจในการผลิตผลงานและผลักดันให้บุคลากรขอตำแหน่งชำนาญการ โดยได้รับเกียติจาก คุณปัทมา จักษุรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้ ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566
แกลลอรี่