วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563

17 พฤศจิกายน 2564

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วมงาน ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง ส่งเสริมให้นักศึกษามีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีและมีความประพฤติดี ตลอดปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี แบ่งเป็นนักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีฯ จำนวน 6 คน และนักศึกษาที่เข้าร่วมผ่านระบบ Zoom Meeting จำนวน 11 คน รวมทั้งสิ้น 17 คน ดังนี้
นักศึกษา รหัส 61 จำนวน 2 คน
นักศึกษา รหัส 62 จำนวน 9 คน และ
นักศึกษา รหัส 63 จำนวน 6 คน
แกลลอรี่