วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดงานแสดงความยินดีแก่บัณฑิต เนื่องในโอกาสพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 58 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วันที่ 26 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมกันจัดงานแสดงความยินดีแก่บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เนื่องในโอกาสพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 58 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในปีนี้ มีบัณฑิตจากวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 15 คน แบ่งเป็น ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 10 คน ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 5 คน และปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 1 คน โดยมีบัณฑิตที่ได้รับรางวัลเรียนดีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 5 คนและ รางวัลเรียนดีเกียรตินิยมอันดับสอง 1 คน โดยบัณฑิตทั้งหมดได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่