วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับ เทศบาลตำบลศรีบัวบาน

25 กุมภาพันธ์ 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

อาจารย์ ดร.สมเกียรติ น่วมนา ตัวแทนคณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.เฉลิมพล คงจิตต์ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ กับเทศบาลตำบลศรีบัวบาน โดยมีนายจรูญ คำปันนา นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน พร้อมด้วยนายนิเวศร์ ปานดวง ปลัดเทศบาลตำบลศรีบัวบาน โดยนายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน กล่าวว่า โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้คัดเลือกพื้นที่นำร่องไว้จำนวน 4 พื้นที่ ได้แก่ เทศบาลตำบลศรีบัวบาน เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เทศบาลตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน และเทศบาลตำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นต้นแบบในการช่วยเหลือสังคมและชุมชนของวิทยาลัย ซึ่งจะเข้ามามีส่วนร่วมกับเทศบาลตำบลศรีบัวบาน ในด้านการวิจัยร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และการศึกษา รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือทางด้านดิจิทัลในการดำเนินชีวิตและการสร้างอาชีพ อาทิ ระบบการบริหารจัดการชุมชน อาทิ ด้านอาชีพ ด้ายรายได้ ด้านสุขภาพ วัฒนธรรมและประเพณี รวมทั้งระบบติดตามเฝ้าระวังภัย สิ่งแวดล้อม ระบบแจ้งซ่อม แจ้งเตือน แจ้งเหตุ รวมทั้งการพัฒนาแอปพลิเคชันวิเคราะห์ข้อมูลและแนะนำการเสริมสร้างสุขภาพ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาแอปพลิเคชันและรวบรวมข้อมูลสนับสนุน โดยมีเป้าหมายเพื่อบริการวิชาการและรับใช้สังคม ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 2 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
แกลลอรี่