นักศึกษาแมสคอม มช. เข้ารับมอบทุนจากมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

7 กันยายน 2566

คณะการสื่อสารมวลชน

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีและมีศักยภาพที่จะเป็นนักการตลาดที่ดีในอนาคต (The Future Marketer) เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบทุนการศึกษา

ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ขึ้นกล่าวรายงานถึงผลการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ซึ่งในปีนี้ มีนักศึกษาที่ได้รับทุน จำนวน 28 ทุน โดยเป็นทุนที่ให้ต่อเนื่องทุกปีจนจบการศึกษา และนักเรียนทุนจะได้มีโอกาส เข้าฟังการอบรมหลักสูตรต่างๆของสมาคมฯ, เข้าโครงการ Marketing Trainee ฯลฯ โดยมูลนิธิฯให้การสนับสนุนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาจำนวน 4 ราย ได้แก่
1. นางสาวช่อมุกดา ชานันโท นักศึกษาชั้นปีที่ 3 กลุ่มวิชาสื่อสารการตลาด (Marketing Communication)
2. นางสาวนงนภัส คำผล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาสื่อสารการตลาด (Marketing Communication)
3. นางสาวนัสรีน เล็กล้อม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาสื่อสารการตลาด (Marketing Communication)
4. นางสาวภัทราพร สิงโตหิน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาสื่อสารการตลาด (Marketing Communication)

ขอบคุณข้อมูลและภาพจากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
#MassCommCMU

แกลลอรี่