ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ อก.มช. ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยดีเด่น

23 สิงหาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รางวัลศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย Tokyo Institute of Technology ดีเด่น Young Outstanding Alumni Award. At the 14th Thai Kuramae Kai General Meeting August 2021 จากสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัย Tokyo Institute of Technology ประเทศไทย
แกลลอรี่