ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน สังกัดกองกฎหมาย

30 มกราคม 2562

กองกฎหมาย

          ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา เลขที่ตำแหน่ง E010246 อัตราเงินเดือน 17,060 บาท สังกัดกองกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย และให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์มารับการคัดเลือก ในวันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม อาวุธ  ศรีศุกรี สำนักงานมหาวิทยาลัยนั้น

          บัดนี้ คณะกรรมการ ได้พิจารณาคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฎว่ามีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว คือ นางสาวนิตยา  โนจา ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. ณ กองกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วไม่มารายงานตัว จะถือว่าสละสิทธิ์

          จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ไฟล์แนบ