CAMT จับมือโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พัฒนาผู้เรียนภายใต้โครงการ M-JEDI

12 มิถุนายน 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพิเศษ M-JEDI (Montfort-Junior Engineering and Digital Innovation) เพื่อพัฒนานักเรียนในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 และเพื่อพัฒนาหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม ให้แก่นักเรียนในปีการศึกษา 2566 ที่ให้ความสำคัญของกระบวนวิชาด้าน Coding, IOT, AI และ Data Science ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนการสอนของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี หรือ CAMT Digital School ที่มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความคิดสร้างสรรค์สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ โดยมีอาจารย์ ดร.จิรพิพัฒน์ ธัญพงษ์ภัทร เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566
แกลลอรี่