ศึกษาดูงานเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace)

4 มิถุนายน 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และ บุคลากร ร่วมโครงการศึกษาดูงานเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) เป้าหมายเพื่อได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ กับหน่วยงานภายนอก โดยนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน การดำเนินชีวิตประจำวัน ตลอดจนได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ เพื่อผลลัพธ์การทำงานที่ดีมีคุณภาพ รวมทั้งอยู่ร่วมกันภายในองค์กรอย่างมีความสุข นอกจากนี้เพื่อพัฒนาคณะฯ ให้เป็นองค์กรแห่งความสุขและการมีสุขภาวะต่อไป ณ ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรเพื่อความยั่งยืน จังหวัดระยอง และ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2562
แกลลอรี่