ค่ายอาสาพยาบาล มช. พัฒนาสร้างเสริมสุขภาพชุมชน ณ บ้านแม่คองซ้าย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

24 พฤศจิกายน 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

ปัจจุบันการสร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสาร การคมนาคม การศึกษา ไม่เว้นแต่การแพทย์และการรักษา โดยเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการช่วยรักษาและวินิจฉัยทำให้เกิดความผิดพลาดน้อยลง ประสิทธิภาพการรักษาและวินิจฉัยเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ง่ายขึ้นทำให้ประชาชนเลือกที่จะบริโภคข่าวสารข้อมูลสุขภาพที่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง ทุกวันนี้ไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลยังสามารถรับการรักษาได้ ทำให้เกิดความสะดวกสบายมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะเป็นประโยชน์แต่ยังมีข้อจำกัด คือ ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น มากไปกว่านั้นคนบางกลุ่มที่ยังไม่สามารถได้รับบริการจากเทคโนโลยีและการรักษาที่ทันสมัยก้าวหน้าเช่นนี้ได้ จนเกิดความเหลื่อมล้ำและความไม่เท่าเทียมกันในการได้รับบริการทางสุขภาพ


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าบ้านแม่คองซ้าย ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว เป็นพื้นที่ที่คนในชุมชนยังไม่สามารถเข้าถึงและรับบริการด้านสุขภาพได้อย่างทั่วถึง จากการสอบถามข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคองและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ เมืองคอง พบว่า ชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชนเผ่ากะเหรี่ยง หมู่บ้านอยู่ห่างจากโรงพยาบาลเชียงดาว ประมาณ 46 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางมาโรงพยาบาลประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที ดังนั้นเส้นทางการคมนาคมทำให้เป็นอุปสรรคจนยากต่อการเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพ อีกทั้งชาวบ้านในท้องที่ยังมีพฤติกรรมที่เสี่ยงและมีผลโดยตรงต่อสุขภาพซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคได้ เช่น การใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคที่ไม่ถูกสุขลักษณะ การใช้ยาสามัญประจำบ้านยามเจ็บป่วยอย่างไม่ถูกวิธี รวมไปถึงการขาดความรู้และความเข้าใจในการดูแลตนเอง เป็นต้น


ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมค่ายอาสาพยาบาล มช. สร้างเสริมสุขภาพชุมชน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ บ้านแม่คองซ้าย ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา เป้าหมายเพื่อเป็นการนำความรู้จากวิชาชีพพยาบาลทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการช่วยเหลือชุมชนและการประยุกต์กับสถานการณ์จริง มุ่งปรับพื้นฐานทางความคิดให้รับรู้ถึงปัญหาและพฤติกรรมเสี่ยงทางด้านสุขภาพที่ชุมชนกำลังประสบอยู่นำไปสู่การมีสุขภาพที่ดี สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เกิดการเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จัดทำกิจกรรมอนามัยโรงเรียนเพื่อตรวจสุขภาพ และให้ความรู้ด้านการดูแลตนเองแก่นักเรียนในโรงเรียน รวมไปถึงมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้กับพื้นที่ในชุมชน นอกจากนี้เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องและยั่งยืน สำหรับนักศึกษาพยาบาลที่เข้าร่วมกิจกรรมทำให้เกิดการเรียนรู้การทำงานเป็นทีม เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ร่วมทำงาน รวมไปถึงเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักศึกษาและคนในชุมชน กิจกรรมประกอบด้วย ฐานสาธิตวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ซุ้มเล่นเกมสร้างเสริมพัฒนาการ บูธให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน การแสดงละครภาษาอังกฤษสร้างเสริมพัฒนาการของเด็ก บริการตรวจสุขภาพเด็ก พร้อมทั้งจัดนิทรรศการให้ความรู้และเสริมสร้างสุขอนามัยในเด็ก นอกจากนี้ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงสถานที่ภูมิทัศน์โดยรอบ กิจกรรมรอบกองไฟ โดยมีการแสดงของนักศึกษา การแสดงของชาวบ้านในพื้นที่สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน พร้อมกันนี้ในช่วงท้ายผู้แทนชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ของคณะฯ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้นำชุมชนก่อนบันทึกภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันอย่างอบอุ่น


ท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่   คลิกชมอัลบั้มภาพทั้งหมด
แกลลอรี่