สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสำนักงานมหาวิทยาลัย Transformation to Smart Office”

8 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสำนักงานมหาวิทยาลัย Transformation โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นพ. พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดและบรรยายเรื่อง นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวทาง CMU Transfromation ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงาน และหัวหน้างาน ในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย และสำนักงานการตรวจสอบภายใน ที่เข้าร่วมการสัมมนา ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกันกำหนด ทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “Smart Office” และสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับเป็นแนวทาง วิธีการและแผนงานหลักที่สำคัญในการบรรลุการเป็น Smart Office ต่อไปto Smart Office” ในวันศุกร์ที่ 8 –วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บุราภัฎ รีสอร์ท เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
แกลลอรี่