คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผสานพลังลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวและบริการ

3 พฤศจิกายน 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำ ผศ.ดร.วรัทยา แจ้งกระจ่าง ผศ.ดร.สายนที เฉินบำรุง และ อ.ดร.ศิรวัจน์ ธีราโสภณพงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ ในฐานะผู้ดำเนินโครงการ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวและบริการ ระหว่างคณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ตลอดจนงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยว บริการ และการโรงแรม ภายใต้เป้าหมายที่จะมุ่งสู่ความร่วมมือระดับนานาชาติต่อไป โดยขอบเขตของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวประกอบด้วย ความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การพัฒนานักศึกษาและบุคลากร การพัฒนาหลักสูตร การวิจัย และการจัดประชุมทางวิชาการ นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนด้านบุคลากร สถานที่ พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการของกลุ่มบูรณาการทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวและบริการ

 

ในการนี้ ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมเป็นพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ระหว่าง ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ผศ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และ ผศ.ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ก่อนพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการและรับประทานอาหารร่วมกัน ณ ห้องเฮือนคำมุง โรงแรม ณ นิรันดร์ จังหวัดเชียงใหม่ 

ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่