คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาบุคลากร การใช้ BIM & Digital Construction แบบออนไลน์

9 พฤศจิกายน 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาบุคลากร การใช้ BIM & Digital Construction แบบออนไลน์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด โดยคุณวิสุทธิ์ จงเจริญกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด และบริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด โดยคุณชูโชค ศิวะคุณากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คุณปัญญา โสภาศรีพันธ์ ผู้อำนวยการธุรกิจสัมพันธ์และพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน Cement and Construction Solution Business คุณวีรกร สายเทพ BIM Director บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด และคุณสุรชัย จบศรี ผู้อำนวยการกิจการ CPAC ภาคเหนือ ร่วมพิธีลงนามด้วย


ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด และ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด จะช่วยพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบุคลากรของ SLP และ CPAC ในการพัฒนาการใช้ BIM และ Digital Construction ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนงานวิจัยและพัฒนา การบริหารจัดการองค์ความรู้และการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการใช้ BIM (Building Information Modeling) และ Digital Construction ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันระดับประเทศในอนาคต


ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ 

แกลลอรี่