ภาควิชาการเงิน CMUBS จัดกิจกรรม Research talk ประจำปี พัฒนาความรู้ด้านการวิจัยและการแลกเปลี่ยนวิธีวิจัยใหม่แก่คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ

18 กรกฎาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม Research talk ประจำปี ณ ห้องประชุมคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.พิมาน ลิมปพยอม Chartered Financial Analyst (CFA) จาก Portland State University เป็นวิทยากรในโครงการ Research Talk: Business Research Seminar: An Empirical Research in the insurance and corporate governance โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นการนำเสนอผลงานโครงการวิจัย พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณาจารย์ของคณะบริหารธุรกิจ

สำหรับกิจกรรม Research talk เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นตามพันธกิจของคณะบริหารธุรกิจ ที่มุ่งส่งเสริมความเป็นเลิศในทางวิชาการของอาจารย์ในคณะ ภาควิชาการเงินจึงจัดให้มีการดำเนินกิจกรรม Research talk ประจำปีขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการวิจัยพร้อมแลกเปลี่ยนวิธีวิจัยใหม่ให้กับอาจารย์ในคณะบริหารธุรกิจ
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่