ประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ (Excellence KM Education Center: KMEd)

13 กรกฎาคม 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ (Excellence KM Education Center: KMEd) เพื่อการตรวจติดตามภายในและเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมิน (Internal audit) ตามมาตรฐาน ISO 30401:2018 Knowledge Management Systems ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

โครงการนี้เป็นการพัฒนาคุณภาพระบบการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ตามมาตรฐาน ISO 30401:2018 Knowledge Management Systems ซึ่งเป็นมาตรฐานที่กำหนดการจัดการความรู้ที่เป็นเลิศในองค์กร โดยมุ่งเน้นให้มีการสร้างและบริหารจัดการความรู้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ในการประชุมคณะกรรมการนี้ จะมีการดำเนินการตรวจสอบภายในร่วมกับทีมขับเคลื่อนการจัดการความรู้และคณะกรรมการด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เพื่อประเมินการดำเนินงานและความพร้อมก่อนการตรวจประเมินภายใต้มาตรฐาน ISO 30401:2018

ทีมวิทยากรที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย อ.ดร.อัจฉรา คำอักษร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยคณบดีด้านการบริหารระบบ ISO 30401 และนางสาวธณัฐพร จันทร์แสง ผู้ช่วยวิทยากรภาคปฏิบัติการ จัดฝึกอบรมโดย ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้และการจัดการนวัตกรรม (KIND BY CAMT) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ (KM Education Center: KMEd) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม SSC 504 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี
แกลลอรี่