มช. จัดสรรทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Presidential Scholarship) กว่า 250 ทุน

22 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

       มช. จัดสรรทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (Post Doctoral) จำนวน 50 ทุน ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 100 ทุน ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 100 ทุน

         ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีนโยบายสนับสนุนให้นักศึกษา อาจารย์และนักวิจัยที่มีศักยภาพและความสามารถสูงทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาและทำวิจัย ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่ให้ความสำคัญด้านการศึกษาและการผลิตบัณฑิตในทุกระดับเพื่อสร้างความเป็นเลิศ ตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศและยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายระยะยาวและบรรลุวิสัยทัศน์การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ รับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน


         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการจัดสรรทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Presidential Scholarship) ซึ่งทุนนี้จะตอบสนองต่อเป้าหมายระยะยาวและบรรลุวิสัยทัศน์การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ รับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัย โดยในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดสรรทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 250 ทุน เป็นทุนอุดหนุนการวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (Post Doctoral) จำนวน 50 ทุน ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 100 ทุน และทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 100 ทุน สำหรับทุนเรียนดี ทุนผู้นำนักศึกษา (Leadership) ในระดับปริญญาตรี จะเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

          ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (Post Doctoral) จำนวน 50 ทุน ผู้ขอรับทุนจะได้รับเงินอุดหนุนในอัตรา 37,000 – 45,000 บาท ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 12 เดือน ขึ้นกับประสบการณ์ของผู้ขอรับทุน

ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI, Web of Science ใน Q1-Q2 ช่วงปี 2016-2018 อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง
2. ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการเขียน อ่าน และสนทนาไต้เป็นอย่างดี
3. ไม่เคยติดค้างงานกับแหล่งทุนหรือสถาบันการศึกษาใดๆ
4. ต้องมีทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท
5. ส่วนงานต้นสังกัดของอาจารย์หรือนักวิจัยที่จะรับ Post-Doctoral Fellowship จะต้องเห็นชอบและ สนับสนุนให้ใช้ Facilities สำหรับดำเนินการวิจัย
6. ต้องมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีงบประมาณ 2562 ไม่น้อยกว่า 5 คน โดยเป็นระดับปริญญา เอก ไม่น้อยกว่า 2 คน

          ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 100 ทุน จะได้รับทุนการศึกษา 771,000 บาท ตลอดระยะเวลา 3 ปี เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าประกันชีวิต ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าครองชีพรายเดือน ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าทำวิทยานิพนธ์ รวมถึงค่าตั๋วเครื่องบิน
ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือเทียบเท่า
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือเทียบเท่า ในกรณีที่ผู้สมัครศึกษาระดับปริญญาโทที่เน้นการวิจัยโดยการทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว จะต้องมีหลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด


         ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 100 ทุน จะได้รับทุนการศึกษา 528,000 บาท ตลอดระยะเวลา 2 ปี เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าประกันชีวิต ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าครองชีพรายเดือน ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายแรกเข้า รวมถึงค่าตั๋วเครื่องบิน
ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือเทียบเท่า
2. ผู้สมัครรับทุนเป็นผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรปกติแบบที่เน้นการวิจัยโดยการทำวิทยานิพนธ์ (ไม่นับรวมหลักสูตรที่เน้นการค้นคว้าแบบอิสระ) ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ศึกษาในหลักสูตรนานาชาติจะไต้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก

         ผู้สนใจขอรับทุนการศึกษา/วิจัย ประจำปี 2562 ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ บัณฑิตวิทยาลัย โทร. 0-5394-2425 และทุนอุดหนุนการวิจัยระดับหลังปริญญาเอก รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 0-5394-43613

         ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://cmu.ac.th/th/content/D4F81742-3F7A-4197-8286-4B568129DCF1  หรือ Scan QR Code นี้แกลลอรี่