วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ได้จัดกิจกรรม 76th Independence Day of Pakistan 2023 ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นนานาชาติ (SEED Program)

17 สิงหาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช.ได้จัดกิจกรรม 76th Independence Day of Pakistan 2023 เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมปากีสถาน โดยในกิจกรรมดังกล่าวนักศึกษาชาวปากีสถานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Pakistan Students Community CMU) ได้บรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมปากีสถาน แสดงเต้นรำชาวปากีสถานและจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมปากีสถานอื่น ๆ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุรพงษ์ หล่อสมฤดี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566 ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล โดยมีนักศึกษานานาชาติ คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 67 คน
แกลลอรี่