ต้อนรับผู้บริหารจาก Yunnan University China

5 มีนาคม 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ Prof. Zhang Li, Vice President of International Affairs, Yunnan University, China ในโอกาสที่มาประชุมปรึกษาหารือด้านความร่วมมือและการบริหารจัดการหลักสูตรร่วมทางวิชาการ และการจัดทำโครงการหลักสูตรร่วมหรือหลักสูตรสองปริญญาร่วมกัน ณ ห้องประชุมกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562
 
แกลลอรี่