พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด

14 สิงหาคม 2562

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพบุคลากรประจำการของสถานประกอบการ และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์สำหรับนักศึกษา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้รับมอบอำนาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามกับคุณวราวุธ นาถประดิษฐ์ กรรมการสายบริหารสายงานพัฒนาธุรกิจการค้า บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่