กิจกรรมผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Kick off) ให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

18 ธันวาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย สพ.ญ.ลัดดาวรรณ สมรูป รองผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์เล็ก นำตัวแทนสัตวแพทย์และบุคลากร ร่วมกิจกรรมผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Kick off) ให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จัดโดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ อันจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของสัตว์ เจ้าของสัตว์เลี้ยง รวมถึงประชาชนในพื้นที่ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565
แกลลอรี่