KM MRTA DAY 2021

1 ตุลาคม 2564

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี พร้อม อาจารย์ ดร.อัจฉรา คำอักษร อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ และ อาจารย์ ดร. วันทนา อารีประยูรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ และนวัตกรรม วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในงาน KM MRTA DAY 2021 “Learning and sharing in new normal lifestyle” แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวชีวิตวิถีใหม่ ให้กับบุคลากรการไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกว่า 600 คน ในรูปแบบ Virtual Meeting Conference ผ่านระบบ Webex Meeting วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น.
แกลลอรี่