การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การคิดเชิงออกแบบสำหรับองค์กร (Design Thinking)” ภายใต้โครงการสร้าง Process Innovation

21 กรกฎาคม 2565

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การคิดเชิงออกแบบสำหรับองค์กร (Design Thinking)” ภายใต้โครงการสร้าง Process Innovation ในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิฑูร ธนบดีกิจ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่จันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30-15.30 น.ณ ห้อง ECB3202 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์ ชูชาติ เพ็ชรอำไพ คณะเศรษฐศาสตร์ ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่