การส่งมอบงานให้แก่คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2563-2565

22 กรกฎาคม 2563

คณะเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ร่วมงานการส่งมอบงานให้แก่คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งคุณนฤมล พูลเพียร ได้รับการประกาศรับรองเป็น นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2563-2565 และมอบของที่ระลึกให้กับ คุณสมยศ วงษ์ทองสาลี ซึ่งได้สิ้นสุดวาระลง ณ ห้องฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 
แกลลอรี่