เยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน

17 เมษายน 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายวิทิต เภาวัฒนาสุข กงสุลใหญ่ไทยประจำนครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน คณบดีคณะแพทยศาสตร์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ได้เดินทางไปเยี่ยมคารวะ Professor Li Yanrong อธิการบดี มหาวิทยาลัยเสฉวน และผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย เมื่อวันจันทร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ.2562 เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสาขาแพทยศาสตร์ และในโอกาสนี้ได้เยี่ยมชมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยเสฉวนอีกด้วย 
แกลลอรี่