ผู้บริหารและคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมเจรจาความร่วมมือกับ Tohoku University ณ ประเทศญี่ปุ่น

19 มิถุนายน 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.ฐิตยา สารฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และรศ.ดร.ธานัท วรุณกูล อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เดินทางไปเจรจาความร่วมมือกับ Tohoku University ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2566 โดยมี Prof. Yasuaki Onoda, Department of Architecture and Building Science Tohoku University ,Architectural Institute of Japan Vice President และ Liz Maly, Associate Professor, Office for International Research Collaboration International Research Institute of Disaster Science (IRIDeS) และ Prof. Takako IZUMI Director, APRU Multi-Hazard Program, International Research Institute of Disaster Science (IRIDeS) ให้การต้อนรับ และร่วมกันหารือความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนด้านวิจัยสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
แกลลอรี่