CMUBS จัดพิธีสวมครุยวิทยฐานะ อบรมคุณธรรมสำหรับดุษฎีบัณฑิต

7 กุมภาพันธ์ 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 20 มกราคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีสวมครุยวิทยฐานะ อบรมคุณธรรมสำหรับดุษฎีบัณฑิต แก่ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ดร.สายฝน สิงห์ทอง เพื่อแสดงความยินดี มอบครุยอันเป็นสัญลักษณ์ของวิทยฐานะและรับโอวาสจากคณาจารย์ โดยมี ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดีและสวมครุยแก่ดุษฎีบัณฑิต จากนั้นรับช่อดอกไม้แสดงความยินดีจาก รศ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ก่อนรับฟังโอวาสจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกร่วมกัน ณ ห้องประชุมหกเหลี่ยม ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่