คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในประเด็นด้านการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากของประเทศไทย เรื่อง การอนุรักษ์ประชากรและพันธุกรรมของพะยูนไทย

1 ธันวาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในประเด็นด้านการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากของประเทศไทย เรื่อง การอนุรักษ์ประชากรและพันธุกรรมของพะยูนไทย ในงานสัมมนาสัตว์ป่าเมืองไทยครั้งที่ 41 เพื่อเป็นเวทีหรือพื้นที่ในการแลกเปลี่ยน รวบรวมแนวความคิดด้านการจัดการและการอนุรักษ์สัตว์ป่าจากทุก ๆ หน่วยงาน ทั้งจากภาครัฐ และเอกชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดการทรัพยากรสัตวป่าของไทย เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แกลลอรี่