มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ University of Minnesota จัดประชุมวิชาการนานาชาติ iCOMOS 2019

11 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ University of Minnesota จัดประชุมวิชาการนานาชาติ iCOMOS 2019 (International Conference on One Medicine One Science) ระหว่างวันที่ 11 – 14 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี Srirama Rao, Chair of the International Conference on One Medicine One Science, United States เป็นประธานเปิดการประชุม ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Trevor Ames, Dean, College of Veterinary Medicine, University of Minnesota, United States กล่าวต้อนรับ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่


      การประชุม iCOMOS (International Conference on One Medicine One Science) เกิดจากแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) และนำไปสู่ปฏิบัติการ One Medicine One Science เป็นการ บูรณาการศาสตร์ความรู้ใหม่ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการควบคุมและป้องกันโรคระบาดและภาวะคุกคามต่างๆ รวมถึงการเพิ่มความปลอดภัยทางด้านอาหารที่ได้มาจากสัตว์ เพื่อให้มนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งปัญหาเหล่านี้มีความท้าทายอันเนื่องมาจากลักษณะของปัญหาที่มีการเกี่ยวข้องกับ หลายแขนงวิชา ดังนั้นการสร้างยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่าง strategic partner จึงมีความสำคัญ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและนำเสนอข้อมูลด้านวิชาการในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาสุขภาพของ มนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on One Medicine One Sciences (iCOMOS) ครั้งแรกขึ้นที่ University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2557 และได้มีการจัดต่อเนื่องมาในปี พ.ศ. 2559 และปี พ.ศ. 2561 ตามลำดับ


        สำหรับการประชุม iCOMOS 2019 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ University of Minnesota ได้จัดการประชุมภายใต้แนวคิด “One World, One Medicine, One Science: the Way Forward for Better Health” โดยในพิธิเปิด หม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “Sufficiency Economy toward One Health; Human-Animal-Environment”

         การประชุม iCOMOS 2019 จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 11 – 14 กุมภาพันธ์ 2562 มีผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมจำนวน 300 คน จากกว่า 15 ประเทศ ประกอบด้วย นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ รวมถึงนักศึกษาที่ศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาที่เกี่ยวข้องกับสัตว์และสิ่งแวดล้อม

แกลลอรี่