หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรอัจฉริยะ ตลอดจนความร่วมมือด้านอื่นๆ ที่มีความเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกันในอนาคต

3 มีนาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

วันที่ 3 มีนาคม 2565 Dr. Bernd Chistiansen ที่ปรึกษาทูตฝ่ายอาหารและการเกษตร และนายรุจิภาส พรคุณธรรม เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาหารและการเกษตร สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กรุงเทพฯ พร้อมด้วย Mrs. Katharina Staske กรรมการผู้จัดการ และนางสาวรตติ วีระวงศ์ ผู้ประสานงานฝ่ายโครงการและนิทรรศการ สมาคมเกษตรกรรมเยอรมัน (DLG) เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สารสนเทศ และกายภาพ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ เป็นผู้ประสานงาน โดยได้ร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรอัจฉริยะ ตลอดจนความร่วมมือด้านอื่นๆ ที่มีความเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกันในอนาคต
ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 9.00-11.00 น.
แกลลอรี่