ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโอกาสได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก สาขาเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

26 พฤศจิกายน 2563

คณะเศรษฐศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปิณฑิรา วลีรนาพันธ์ รหัสประจำตัว 591631014 ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก สาขาเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 วิทยานิพนธ์เรื่อง "ความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในประเทศไทย" 
โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
รศ.ดร.ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์
ผศ.ดร.วรลักษณ์ หิมะกลัส
ผศ.ดร.เชาวนา เพชรรัตน์
อ.ดร.กันต์สินี กันทะวงศ์วาร
ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่