การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะแพทยศาสตร์ส่วนภูมิภาค 3 สถาบัน ครั้งที่ 25

23 มีนาคม 2565

คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะแพทยศาสตร์ส่วนภูมิภาค 3 สถาบัน ครั้งที่ 25

: มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)
: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)
: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)

ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2565 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่