การอบรม “เพื่อพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption”

24 สิงหาคม 2563

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี จัดการอบรม “เพื่อพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption” ให้แก่นักเรียในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ (ILC) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/CAMTOfficial