คณะอุตสาหกรรมเกษตร และ คณะแพทยศาสตร์ หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน

1 ตุลาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร, หัวหน้าสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร, หัวหน้าสาขาวิชาทั้ง 6 สาขา เข้าพบและหารือกับคณะแพทยศาสตร์ โดยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ พร้อมทีมผู้บริหารเข้าร่วมหารือในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นการสร้างความร่วมมือกันทั้งด้านการวิจัยและการสร้างหลักสูตรร่วมกันในอนาคตต่อไป
แกลลอรี่