หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

3 พฤศจิกายน 2563

วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ

หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ธันวาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ http://admission.grad.cmu.ac.th 

แกลลอรี่