บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบสายคล้องคอให้สโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มช.

20 กรกฎาคม 2565

คณะเทคนิคการแพทย์

คุณศิริรัตน์ กันทะวงศ์ ศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์ รหัส 42 ในนาม บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบสายคล้องคอให้สโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มช. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัณฐ์ หลวงสุข อาจารย์เทคนิคการแพทย์ คุณธนกรณ์ ฉัตรเงิน นักจัดการงานทั่วไปฝ่ายกิจการนักศึกษา และตัวแทนสโมสรนักศึกษา เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้ความอนุเคราะห์ สายคล้องคอสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มาเป็นระยะเวลากว่าสิบปี ณ อาคาร 3 คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565
แกลลอรี่