คณะทำงานเข้าศึกษาดูงานและปรึกษาหารือด้านการจัดตารางเวรปฏิบัติงานนอกเวลาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

27 สิงหาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมคณะทำงานบริหารจัดการด้านการจัดตารางเวรปฏิบัติงานนอกเวลา ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานและปรึกษาหารือด้านการจัดตารางเวรปฏิบัติงานนอกเวลา และการบริหารค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา โดยมี ผศ.นพ.สุรเชษฐ์ วงษ์นิ่ม ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานและเป็นวิทยากร ในหัวข้อดังกล่าวฯ พร้อมทั้ง คุณพนิชสรณ์ เจริญภักดี หัวหน้าหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และคุณวัชรินทร์ ดีประสิทธิ์ปัญญา งานคลัง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นผู้นำเสนอข้อมูลด้วย ณ ห้องประชุม บุญสม มาร์ติน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ วันที่ 26 สิงหาคม 2565
แกลลอรี่