เชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการฉบับเต็ม (Full text) เผยแพร่ในฐานข้อมูลของสำนักหอสมุด

20 เมษายน 2566

สำนักหอสมุด

         สำนักหอสมุดเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งผลงานทางวิชาการฉบับเต็ม (Full text) เผยแพร่ในฐานข้อมูลของสำนักหอสมุด โดยส่งไฟล์ผลงานพร้อมแนบแบบยิมยอมผ่าน "CMU e-Document" ระบุผู้รับส่วนงาน "สำนักหอสมุด"

  • แบบตอบรับการยินยอมเผยแพร่เอกสารฉบับเต็มในรูปแบบดิจิทัล (PDF) https://cmu.to/XzD0w

  • แบบตอบรับการยินยอมเผยแพร่เอกสารฉบับเต็มในรูปแบบดิจิทัล (Word) https://cmu.to/evrup

แกลลอรี่