มช. ขึ้นแท่นคณะผู้เชี่ยวชาญด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ร่วมขับเคลื่อนไทยสู่ Net Zero

21 ธันวาคม 2566

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

          รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ (UNISERV) และหัวหน้าหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ (3E) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนี วรยศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับแต่งตั้งจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ให้เป็น “คณะผู้เชี่ยวชาญด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์”

          องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้ดำเนินการพัฒนาระบบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ เพื่อส่งเสริมให้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก และขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามมาตรฐานสากล อบก. จึงแต่งตั้งบุคลากรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น “คณะผู้เชี่ยวชาญด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์”

แกลลอรี่