อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มช. รับรางวัลนักการศึกษาดีเด่น ด้านความเป็นเลิศทางการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2563

10 พฤศจิกายน 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วณิชา พึ่งชมภู อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลนักการศึกษาดีเด่น ด้านความเป็นเลิศทางการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 (2020 Distinguished Educator in Gerontological Nursing Excellence Award) จาก National Hartford Center of Gerontological Nursing Excellence ประเทศสหรัฐอเมริกา ในงาน the 2020 NHCGNE Virtual Leadership Conference- Gerontological Nursing in the Year of the Nurse: Launching the Decade of Healthy Aging, USA. โดยได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในการประชุมหารือแนวทางการร่วมมือพัฒนางานด้านการศึกษาและวิจัยในสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุในหัวข้อ Distinguished Educator in Gerontological Nursing Special International Interest Group Meeting เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563

รางวัลนักการศึกษาดีเด่น ด้านความเป็นเลิศทางการพยาบาลผู้สูงอายุ หรือ Distinguished Educator in Gerontological Nursing Excellence Award เป็นรางวัลที่มอบโดย the National Hartford Center of Gerontological Nursing Excellence, USA. เป้าหมายเพื่อเชิดชูเกียรติและประกาศยกย่องพยาบาลที่ประสบความสำเร็จและเป็นผู้นำที่มีความเชี่ยวชาญเป็นเลิศทางการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ
แกลลอรี่