คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562

11 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

     

       คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคปกติและภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2562 ระยะเวลาศึกษา 1 ปี สอนโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับใช้ประกอบวิชาชีพ สามารถทำงานในโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนหรือสถานประกอบการด้านสุขภาพต่าง ๆ นอกจากนี้เมื่อสำเร็จการศึกษายังสามารถสมัครสอบเข้าเรียนต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี) อีกด้วย

       ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า เป้าหมายในการผลิตผู้ช่วยพยาบาลแต่ละปีเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพที่เพิ่มมากขึ้น เพราะส่งผลกระทบต่อการให้บริการด้านระบบสาธารณสุขของประเทศไทย หลักสูตรดังกล่าวได้การรับรองจากสภาการพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาลทุกคนจะสามารถช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ด้านการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากอันตรายต่าง ๆ สามารถติดตามและบันทึกความเปลี่ยนแปลงอาการแสดงของโรค รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมในการตรวจรักษาพยาบาล ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตลอดจนมีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลในหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

        คุณสมบัติของผู้สมัคร ประกอบด้วย สำเร็จการศึกษา ระดับ ม. 6 (หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง) อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี นับถึงวันเปิดการสอน น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เปิดสอนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคพิเศษ เรียนวันพุธถึงวันอาทิตย์ โดยวันพุธ – วันศุกร์ เวลา 17.00 -20.00 น. และ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 16.00 น.)

        สนใจสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ – 29 มีนาคม 2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ หรือ สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ – 20 มีนาคม 2562 ได้ที่ 110/406 ถ.อินทวโรรส ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 053-935025 , 053-949078 ดาวน์โหลดใบสมัคร หรือ ชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nurse.cmu.ac.th หรือ Facebook: www.facebook.com/foncmupage

ข้อมูลโดย : ประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่