เยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน

17 เมษายน 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ได้เดินทางไปเยี่ยมคารวะ Professor Peng รองอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฉิงตู เพื่อหารือความร่วมมือเรื่องการจัดดำเนินการศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมสิรินธร ณ มหาวิทยาลัยเฉิงตู โดยการนำนวัตกรรมการนำเสนอศาสตร์พระราชา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562

แกลลอรี่