คณะพยาบาลศาสตร์ มช. มอบเงินบริจาค และ ชุด PPE เพื่อส่งกำลังใจสู้ภัยวิกฤตโควิด-19

21 เมษายน 2564

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเงินบริจาคจำนวน 92,000 บาท (เก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) พร้อมด้วยอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment, PPE) จำนวน 100 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานรับมอบ จำนวนเงินดังกล่าวได้รับการบริจาคมาจากศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน อาจารย์และบุคลากรอาวุโส คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของคณะฯ ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน เป้าหมายเพื่อร่วมส่งแรงใจแก่ทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ covid-19 นอกจากนี้เพื่อสนับสนุนกระบวนการรักษาผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 21 เมษายน 2564

แกลลอรี่